●  การเปลี่ยนชิ้นส่วนและการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย


●  การระบายน้ำเสียจากชั้นใต้ดินของอาคาร อุตสาหกรรม โรงแรม และน้ำเสียจากโรงงาน

●  การระบายน้ำเสียจากจากโรงงานที่มีกระบวนการ ทางอุตสาหกรรม

●  การล้างถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย และสถานีสูบ น้ำเสีย

●  การสูบน้ำผิวดิน และน้ำระบายจากโรงรถ และระบบ สปริงเกลอร

ข้อมูลทางเทคนิค (PDF)

✉ ระบบไกด์เรียว (GRS)

 Consent to the privacy policy before sending